Verzekeringen

Terug naar het Kenniscentrum

 

Bedrijfsverzekeringen;
Voor veel risico´s die uw bedrijf loopt kunt u zich verzekeren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste bedrijfsverzekeringen.     
 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Als bijvoorbeeld een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, dan vergoedt zo´n verzekering de schade. Als u echter een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw ondernemersrisico. 
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij vooral om beroepen waarin u een adviserende functie heeft. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Maar als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in zo'n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming. 
 
Goederen- en inventarisverzekering 
Schade aan voorraden of uw bedrijfsinventaris kunt u verzekeren met een goederen- en inventarisverzekering. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak. Een voorwaarde voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd. 
 
Kredietverzekering
Als een klant niet betaalt, stelt de kredietverzekering u voor een belangrijk deel schadeloos.
Opstalverzekering 
Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag of ontploffing. 
 
Bedrijfsschadeverzekering
Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat ook dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten. 
 
Compagnonsverzekering 
Als uw compagnon wegvalt door ernstige ziekte of overlijden, hebben zijn erfgenamen recht op hun deel in de onderneming. Het voortbestaan van uw bedrijf kan groot gevaar lopen als zij hun aandeel opeisen. De compagnonsverzekering is een soort levensverzekering die u en uw compagnon afsluiten. Bij overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon. Daarmee bent u financieel in staat het aandeel van uw compagnon over te nemen. 
 
Rechtsbijstandverzekering 
Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners.
Persoonlijke verzekeringen
 
Als zelfstandig ondernemer bent u niet verzekerd voor een aantal zaken waarvoor een werknemer wel verzekerd is. Deze zaken moet u dus zelf regelen. Verzekeraars maken onderscheid tussen privé en zakelijk. Zo werkt uw privé WA-verzekering niet wanneer u schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw bedrijf.   
 
Ziektekostenverzekering
Net als iedereen betaalt u als ondernemer een nominale premie van ongeveer € 1100,- voor een basispakket. Daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,1 % over maximaal € 31.231. Premies voor aanvullende verzekeringen komen daar bovenop.
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een zelfstandige die geen werknemer (meer) is en ook niet is verzekerd op grond van een uitkering, moet zelf voor een inkomen zorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid. U kunt dit risico beperken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit kan bij particuliere verzekeraars en soms ook bij het UWV met een zogenaamde vrijwillige verzekering. Voorwaarde is dat de verzekering  binnen 13 weken na beëindiging van de loondienst wordt afgesloten.
 
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit, als u door een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Informeer bij een verzekeringsadviseur of bij particuliere verzekeraars naar de voorwaarden.
 
Pensioen
Ook uw oudedagsvoorziening moet u zelf regelen. Iedereen in Nederland krijgt AOW, maar u moet zelf zorgdragen voor een pensioen. Er zijn tal van financiële producten waarmee u uw inkomen kunt aanvullen als u stopt met werken. Laat u eventueel adviseren door een pensioenadviseur.
Oudedagsvoorziening
 
Iedereen die in Nederland 65 wordt, heeft recht op AOW. Dit geldt dus zowel voor werknemers als voor werkgevers. In sommige bedrijfstakken moet u als zelfstandige verplicht deelnemen aan het pensioenfonds van die bedrijfstak. Soms kunt u zich ook vrijwillig bij een bedrijfspensioenfonds aansluiten. U moet echter meestal zelf maatregelen nemen voor een aanvullende oudedagsvoorziening. U heeft hierbij een aantal opties. Bekende oudedagsvoorzieningen zijn de fiscale oudedagsreserve (FOR) en lijfrenteverzekeringen. Wellicht levert de verkoop van de onderneming u ook voldoende inkomen op. 
 
Het pensioen is een complex onderwerp. Verzekeringen worden door vele maatschappijen aangeboden. Raadpleeg een adviseur voor meer informatie en advies. U vindt hier een korte uitleg over de bekendste pensioenvoorzieningen.
BV en pensioen
 
De directeur aandeelhouder van een B.V. heeft op zijn vijfenzestigste recht op AOW. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen in de eigen B.V. Er wordt dan een voorziening als passiva op de balans opgenomen. De opbouw van deze voorziening wordt binnen de fiscale reserveringsregels ten laste gebracht van het resultaat waarover Vennootschapsbelasting (= VPB ) wordt berekend. De ondernemer betaalt daardoor minder VPB.
 
De B.V. kent u pensioen toe en keert een pensioenuitkering uit na het bereiken van de pensioenleeftijd (die is verhoogd van zestig naar vijfenzestig jaar). Bij eerder overlijden wordt de uitkering aan de nabestaanden verstrekt. Op deze bruto pensioenuitkering wordt Loonheffing ingehouden. De pensioentoekenning moet worden vastgelegd in een pensioenovereenkomst tussen uzelf en de B.V.
 
Ook kunt u in de eigen B.V. een lijfrenteverplichting opnemen die op uw vijfenzestigste jaar of na uw overlijden aan uw nabestaanden een uitkering geeft. Ook deze verplichting kunt u ten laste van het fiscaal belaste resultaat brengen. Deze uitkering is inkomen en belast met Inkomstenbelasting.
Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
 
De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een bedrag dat u ´opzij´ mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen. Jaarlijks kunt u maximaal twaalf procent van de winst uit uw bedrijf reserveren. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 11.227 (in 2007). De FOR is een reserve op de balans van uw bedrijf en mag niet hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. U geeft het gebruik van de FOR aan op uw aangifte inkomstenbelasting en verschuift belastingheffing over een deel van de winst naar de toekomst. De bedoeling is dat u op een bepaald moment, uiterlijk bij staking van de onderneming, deze reserve gebruikt voor een oudedagsvoorziening.
 
Bij beeindiging of verkoop van de onderneming behoort de FOR tot het in box 1 belaste inkomen en dient er nog inkomstenbelasting over te worden betaald. Dit kan worden voorkomen door de FOR als lijfrente te storten bij een verzekeringsmaatschappij.
Om gebruik te kunnen maken van de FOR moet een ondernemer minimaal 1225 uur op jaarbasis werkzaam zijn voor de onderneming. Daarnaast mag hij bij het begin van het kalenderjaar nog geen vijfenzestig jaar zijn. De FOR kan toegepast worden door eigenaren van eenmanszaken, vennoten in een VOF of maten in een maatschap. Het is géén regeling voor rechtspersonen.
 
Lijfrenteverzekeringen
Bij lijfrenteverzekeringen stort u maandelijks of jaarlijks geld, dat door de verzekeraar wordt beheerd. Op een afgesproken moment wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een vaste uitkering (de lijfrente). U bepaalt zelf of u elke maand een vaste premie betaalt, of dat u af en toe een bedrag stort (koopsom). De premies voor onderstaande lijfrenten kunt u aftrekken, als u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft. Op het moment dat uw eindkapitaal wordt omgezet in een vaste uitkering, kunt u kiezen uit verschillende soorten lijfrentes (ook combinaties zijn mogelijk). De Belastingdienst heeft een rekenprogramma voor lijfrente-aftrek.
 
Oudedagslijfrente
U ontvangt zelf de periodieke uitkering totdat u komt te overlijden. Daarna houden de uitkeringen op. De uitkering mag niet later ingaan dan in het jaar waarin u 70 wordt.
Nabestaandenlijfrente
Deze lijfrente keert na uw overlijden uit aan uw nabestaanden.
 
Overbruggingslijfrente
Hiermee kunt u een tijdelijke inkomensachteruitgang opvangen, bijvoorbeeld als u stopt met werken voordat u 65 wordt. Uw inkomen valt dan weg, terwijl u nog geen AOW en/of pensioen ontvangt. Per 1 januari 2006 is de mogelijkheid vervallen om de premies voor een overbruggingslijfrente fiscaal in aftrek te brengen. Voor bestaande situaties van vóór 2006 is er nog wel aftrek mogelijk.
 
Tijdelijke oudedagslijfrente
De uitkering geeft gedurende een door u gekozen periode een aanvulling op uw pensioen en/of AOW. De uitkeringsduur is tenminste vijf jaar.
Zelfstandigen pensioen van de FNV
Vakbond FNV heeft een eigen pensioen ontwikkeld, speciaal voor ZZP-´ers. Deze lijfrenteverzekering is toegankelijk voor alle zelfstandigen. ZZP-ers die lid zijn van de FNV krijgen een korting. 
 

Terug naar het Kenniscentrum